WIERCENIA BADAWCZE PODŁOŻA DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

OCENA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

PROJEKTY
DOKUMNETACJE
EKSPERTYZY GEOLOGICZNE

 

Zapraszam do współpracy
 
Adriana Zajączkowska
|Uprawnienia geologiczne kategorii V - poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych, z wyjątkiem wód leczniczych, wód termalnych i solanek, określanie warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym: wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym składowaniem odpadów, składowaniem odpadów na powierzchni, ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, oraz wykonywanie i dokumentowanie prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, a także projektowanie i wykonywanie otworów obserwacyjnych |
| Uprawnienia geologiczne kategorii VII - określanie warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych, z wyjątkiem posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego |
| Uprawnienia geologiczne kategorii XI - Wykonywanie czynności dozoru geologicznego nad robotami geologicznymi, z wyjątkiem badań geofizycznych |
| GIS  / Geoplan / Geostar / Flac 3D Superuser, ArcGIS |

 
biuro@singeo.pl
 
 


Adriana Zajączkowska SINGEO
Krakowie, NIP 8652200137, REGON 362689395

Copyright (c)2015, All Rights Reserved.